Posilnenie kapacít v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s., ako reakcia na pandémiu COVID-19

Published by Nemocnica sv. Michala on

Obdobie: (04/2021 – 03/2023) 

Informácia o projekte:

Naša nemocnica sa úspešne zapojila do programu spolufinancovaného Európskou úniou a Ministerstvom zdravotníctva SR na čerpanie nenávratného finančného príspevku.

Cieľom  projektu  bolo  obstaranie  prístrojového  vybavenia  pre  pracovisko  Bratislava,  ktoré pokrýva potrebu zabezpečenia prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 i ďalšími pridruženými ochoreniami. Zároveň obstaraním potrebných ochranných pracovných prostriedkov nemocnica  zabezpečila elimináciu šírenia  ochorenia  COVID‐19 a ochranu verejného zdravia. V plnej miere sa tým naplnili očakávané výsledky stanoveného cieľa, a to minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie COVID-19.