Nemocnica

O Univerzitnej nemocnici - Nemocnici svätého Michala, a.s.

Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s. (UN – NsM, a.s) je pokračovateľom tradície nemocnice Ministerstva vnútra SR na ulici Fraňa Kráľa a Vojenskej nemocnice Ministerstva obrany SR, ktorých zlúčením v roku 2009 vznikla dnešná podoba nemocnice. Základným cieľom UN – NsM, a.s. je poskytovať špecifickú zdravotnú starostlivosť a služby s tým spojené predovšetkým útvarom a zložkám rezortov MV SR a MO SR.

Okrem hlavnej budovy na Satinského ulici 1, nemocnica prevádzkuje ďalšie dve dislokované pracoviská v Bratislave, ktoré sa nachádzajú v budove Národnej rady SR a v budove sídla MV SR a desať ďalších pracovísk na území SR sídliacich pri krajských riaditeľstvách PZ v mestách: Banská Bystrica, Žilina, Zvolen, Košice, Michalovce, Prešov, Trnava, Trenčín, Levice a Nitra. V roku 2019 sa rozšírila o poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v Košiciach, a to zlúčením UN – NsM, a.s. a bývalej Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. v Košiciach.

Nemocnica disponuje 221 lôžkami, z toho pracovisko Bratislava má 139 lôžok a pracovisko Košice 82 lôžok.

Prevádzka v Bratislave má oddelenia:

 • Interné oddelenie – Klinika SZU

 • Neurochirurgické oddelenie – Klinika SZU

 • Neurologické oddelenie – Klinika SZU

 • Otorinolaryngologické oddelenie – Klinika SZU

 • Rádiodiagnostické oddelenie – Klinika SZU

 • Chirurgické oddelenie

 • Gynekologické oddelenie

 • Očné oddelenie

 • Urologické oddelenie

 • Traumatologicko – ortopedické oddelenie

 • Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

 • Preventívne centrum a Pracovná zdravotná služba

 • Oddelenie krvnej banky a odberového centra

 • Oddelenie fyziatrie, balneólogie a liečebnej rehabilitácie

 • Oddelenie funkčnej diagnostiky

 • Komplex operačných sál a centrálnej sterilizácie

 • Nemocničná lekáreň

Prevádzka v Košiciach má oddelenia:

 • Oddelenie gerontológie a geriatrie – Klinika UPJŠ

 • Oddelenie vnútorného lekárstva (vrátane oddelenia dlhodobo chorých)

 • Rádiodiagnostické oddelenie

 • Oddelenie fyziatrie, balneólogie a liečebnej rehabilitácie

 • Preventívne centrum a Pracovná zdravotná služba

 • Letecko-lekárske centrum (AeMC)

 • Nemocničná lekáre

Okrem špecializovaných oddelení obe pracoviská disponujú všeobecnými ambulanciami a špecializovanými ambulanciami.

V nemocnici vykonávajú odborníci aj vedeckú a výskumnú činnosť a zavádzanie ich výsledkov do praxe, čím je umožnené pacientom využiť najnovšie trendy v oblasti diagnostiky, ambulantnej, jednodňovej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. UN – NsM, a.s. aktívne spolupracuje so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a významne sa tak podieľa na vychovaní budúcich lekárov, sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu.

Garantujeme vám kvalitu poskytovaných služieb v UN – NsM, a.s., a to skúsenými odborníkmi, príjemným prostredím, prvotriednymi zdravotníckymi službami a empatickým zdravotníckym personálom.