Žiadosť o poskytnutie informácií

Žiadosť o  poskytnutie informácií upravuje zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ)

Žiadosť o sprístupnenie informácií je žiadateľ oprávnený podať:

 1. poštou na adrese Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského 1, 811 08 Bratislava;
  Za písomnú žiadosť sa považuje žiadosť doručená v tlačenej forme poštou, osobným doručením, faxom alebo žiadosť doručená elektronickou poštou (VZOR ŽIADOSTI).
   
 2. osobne v podateľni v sídle spoločnosti Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského 1, 811 08 Bratislava
  (v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 14.00 h na 5. poschodí);
 3. telefonicky na telefónnom čísle 02/3261-6013 (v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 14.00 h);
  Za ústnu žiadosť sa považuje žiadosť podaná osobne alebo telefonicky. Z takto podanej žiadosti sa vyhotovuje záznam.
 4. faxom na telefónnom čísle 02/5477-5410 a
   
 5. na e-mailovú adresu podatelna@nsmas.sk.

Žiadosť o sprístupnenie informácií musí mať predpísané náležitosti stanovené zákonom o slobode informácií, a to:

 1. ktorej povinnej osobe je určená;
 2. kto ju podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo;
 3. ktorých informácií sa žiadosť týka a
 4. aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Ak je žiadosť o sprístupnenie informácií nezrozumiteľná, resp. nemá predpísané náležitosti, spoločnosť Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s. obratom vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní odo dňa doručenia výzvy, neúplnú žiadosť doplnil. Súčasne poučí žiadateľa o tom, ako treba doplnenie urobiť.

Ak napriek výzve spoločnosti Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s. žiadateľ žiadosť neopraví, resp. nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, spoločnosť Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s. žiadosť odloží a oznámi to žiadateľovi.


Informácie spoločnosť Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s. sprístupní:

 • ústne, nahliadnutím do spisu (vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis);
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát;
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami;
 • telefonicky;
 • faxom;
 • poštou, alebo
 • elektronickou poštou.

Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom. Ak spoločnosť Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s. nemá požadované informácie k dispozícií a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Postúpenie žiadosti spoločnosť Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s. bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Ak spoločnosť Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s. žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní, osobe, ktorá ju založila (MV SR), podnet na vydanie rozhodnutia spolu so spisovým materiálom. Proti rozhodnutiu MV SR o nevyhovení žiadosti o sprístupnení informácie môže žiadateľ podať rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo do márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Rozklad žiadateľ podáva MV SR. Odvolací orgán, ktorým je podľa príslušných ustanovení zákona o správnom konaní (Správny poriadok) minister vnútra Slovenskej republiky, rozhodne o rozklade do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozkladu.

Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (a pri zhotovovaní a zasielaní fotokópií vyžiadaných dokumentov) 

Od úhrady materiálnych nákladov sú oslobodené osoby, ktoré pri podaní žiadosti predložia kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.