Neurologická ambulancia – MUDr. Vladimír Šafčák, PhD., MPH

Published by Nemocnica sv. Michala on


Neurologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení centrálneho a periférneho nervového systému.

V našej ambulancii sa venujeme diagnostike a liečbe ochorení:

 • bolesti hlavy,
 • závraty,
 • cievne ochorenia nervového systému (napr. cievne mozgové príhody),
 • ochorenia pohybového aparátu (bolesti chrbtice a s nimi súvisiace bolesti v končatinách),
 • poškodenia periférnych nervov (napr. polyneuropatie, karpálny tunel),
 • epilepsie,
 • demencie,
 • extrapyramídové ochorenia (napr. Parkinsonova choroba, rôzne druhy trasu) a iné.

Na základe indikácie neurologickej ambulancie poskytujeme aj vyšetrenia:

 • elektromyografického laboratória (EMG), v ktorom vyšetrujeme svaly a periférne nervy pri diagnostike ochorení ako polyneuropatie, útlakové syndrómy (napr. syndróm karpálneho tunela), poúrazové poškodenia nervov, ochorenia svalov a poruchy nervosvalového prenosu (napr. myastenia gravis),
 • elektroencefalografického laboratória (EEG), ktoré slúži na snímanie a zaznamenávanie elektrickej aktivity mozgu. Je základnou vyšetrovacou metódou pri epilepsiách, ale využitie máva aj pri iných záchvatovitých ochoreniach, napr. pri tetánii, bolestiach hlavy alebo demenciách.
 • ultrazvuku extrakraniálnych ciev mozgu (ECC), teda ciev na krku, ktoré zabezpečujú zásobovanie mozgu krvou. Táto metóda je využívaná pri cievnych mozgových príhodách, závratoch, pískaní v ušiach, v rámci prevencie u rizikových pacientoch, po operáciách extrakraniálnych ciev, alebo pri stavoch s príznakmi poruchy prekrvenia mozgu.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Valdimír Šafčák, PhD., MPH,
Setra: Gabriela Džuganová

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 5. poschodie
Kontakt ambulancia: 055/ 6130-412,
E-mail: gabriela.dzuganova@nsmas.sk , vladimir.safcak@nsmas.sk