Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba – medicínska časť

Published by Nemocnica sv. Michala on


 

Medicínsku časť oddelenia tvorí ambulancia preventívneho centra a PZS a interná ambulancia PZS, v rámci ktorých vykonávame okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti aj nasledovné činnosti:

 • vypracovávanie a predkladanie „ Lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pre pracovníka/rizikového pracovníka“ pre zamestnávateľa a lekára, s ktorým má zamestnanec uzavretú dohodu o poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 • vedenie zdravotných záznamov o zdravotnom stave pracovníka v súvislosti s prácou ako aj záznamov o pracovnej expozícii rizikovým škodlivinám v práci pracovníka/ rizikového pracovníka,
 • vytvorenie a udržiavanie programovej aplikácie pre vedenie evidencie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci,
 • plánovanie a organizácia preventívnych prehliadok,
 • informácia o výsledku preventívnych prehliadok vašich zamestnancov,
 • objednávanie zamestnancov na preventívne prehliadky prostredníctvom LINKY,
 • vedenie dokumentácie a poskytovanie dokumentov o zabezpečovaných pracovných lekárskych prehliadkach,
 • zaisťovanie a udržiavanie siete zmluvných lekárov po celom území Slovenskej republiky,
 • vedenie a sledovanie zákonných termínov na vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok.

Ďalej vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci:

 • pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu (vstupná prehliadka),
 • v súvislosti s výkonom práce (periodická prehliadka),
 • pred zmenou pracovného zaradenia,
 • pri skončení pracovnoprávneho vzťahu (výstupná prehliadka),
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada.

Zabezpečujeme aj cielené lekárske preventívne prehliadky orientované na výkon
konkrétnej profesie:

 • pre zamestnancov vykonávajúcich práce so zobrazovacími jednotkami,
 • pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach,
 • pre zamestnancov v nočnej prevádzke,
 • pre vodičov motorových vozidiel,
 • pre zamestnancov vykonávajúcich práce na vyhradených zariadeniach,
 • pre zamestnancov vykonávajúcich práce s expozíciou rizikových faktorov, atď.

Tím

Vedúci lekár oddelenia: pplk. MUDr. Michaela Frajbergová,
Garant PZS: MUDr. Peter Novák,
Interná ambulancia PZS: MUDr. Natália Kotorová,
Vedúca sestra oddelenia: Mgr. Katarína Králová.

Kontakt

Nájdete nás: v budove Centra špecializovanej zdravotnej starostlivosti, Cintorínskej 3/A, 811 08 Bratislava, 4. poschodie.
Kontakt: 02/3261 4074, 0905 517 809
Email: prevencia@nsmas.sk