Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba (PZS)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba

Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba má dve časti:

Staráme sa o to, aby sme eliminovali choroby z povolania, upozorňujeme na negatívne faktory v pracovnom prostredí, či vyhodnocujeme riziká na pracovisku. Cieľom je, aby zamestnanci v pracovnom kolektíve viedli zdravú a bezpečnú prácu a mali schopnosť ekonomicky a sociálne viesť produktívny život. Zvýšenou produktivitou zamestnancov sa tak zvyšuje aj produktivita a ziskovosť firmy. Okrem toho vykonávame pravidelné lekárske prehliadky vojakov, policajtov, ale aj ďalších profesií, ktoré si vyžadujú pravidelné lekárske posudky.

V rámci nemedicínskej časti vykonávame všetky úkony vo vašej spoločnosti, ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi zamestnávateľom a pracovnou zdravotnou službou. V prvom roku spolupráce naši odborníci vykonajú vstupný hygienický audit vo všetkých priestoroch pracoviska a na základe neho posúdia potenciálne zdravotné riziká, ktoré môžu ovplyvniť zdravotný stav zamestnancov. Následne lekár s príslušnou atestáciou vykoná kategorizáciu pracovných činností, zaradí zamestnancov do rizikových prác 1-4, navrhne rozsah preventívnych prehliadok a vypracuje záverečnú správu.

V rámci medicínskej časti zabezpečujeme v ambulanciách cielené lekárske preventívne prehliadky, ktoré sú orientované na výkon konkrétnej profesie nielen pre rezortných zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť. Naši lekári vám poskytnú vstupnú prehliadku pred vstupom do zamestnania, periodickú prehliadku v súvislosti s výkonom povolania, výstupnú prehliadku, či lekársku prehliadku pri zmene pracovného zaradenia.

Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba je veľmi dôležitou oblasťou práce a pracovného prostredia a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. Pracovnú zdravotnú službu musí zabezpečiť každý zamestnávateľ svojmu zamestnancovi.

UN – NsM, a. s. získala dňa 5.1.2009 Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPPL-11/2009-Oj oprávnenie na vykonávanie činností tímu pracovnej zdravotnej služby, so zmenami v Rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPPL/7389/2010-Oj.


Tím oddelenia

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Michaela Frajbergová
Vedúca sestra: Mgr. Katarína Králová

Kontakt: 02/3261-4074

Nájdete nás: v budove Centra špecializovanej zdravotnej starostlivosti na Cintorínskej 3/A,
3. a 4. poschodie.
Kontakt: 02/3261-4074, 0905 517 809