Veľkosť textu

Kosma - o nás

Občianske združenie vzniklo za účelom pomoci chorým a hendikepovaným  skupinám obyvateľstva, ktoré sú odkázané na sociálnu pomoc alebo ktoré potrebujú starostlivosť a pomoc blízkeho človeka v čase, keď im už neslúži zdravie, prípadne nemali toľko šťastia v živote a nemohli sa začleniť do aktívneho života z dôvodu ich vrodeného alebo získaného hendikepu.

Podporu a pomoc rieši občianske združenie v úzkej súčinnosti s Nemocnicou svätého Michala, a.s., kde je časti tejto zraniteľnej skupiny  poskytovaná starostlivosť a v súčinnosti so zariadeniami sociálnej starostlivosti rôzneho druhu, ktoré spolupracujú s uvedeným nemocničným zariadením. Podporou združenia podporíte aj túto nemocnicu.

Poskytnúť pomoc a podporu zvyšujúcej sa populácii občanov s vyšším vekom dožitia, chorým a hendikepovaným občanom bez vekového obmedzenia, či iným skupinám našich občanov odkázaných na pomoc iných by nebolo možné bez pomoci dobrovoľníkov, lekárov a sestier a ich nezištnej a dobrovoľnej spolupráce.

Túto pomoc združenie poskytuje vytváraním programov pomoci realizovaných za účelom prevencie a podpory fyzického a duševného zdravia a programov na podporu aktívneho života jednotlivcov alebo skupín.

Prostriedky na svoju činnosť získava z dobrovoľných finančných a nefinančných darov alebo poukázaním % podielu  zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby.

Činnosť združenia sa viaže na odkaz svojho patróna sv. Kozmu, patróna nemocníc a lekárov, ktorý spolu so svojim bratom nezištne vykonávali jednu z najušľachtilejších a najhumánnejších činností – povolanie lekára a ktorí nezištne a dobrovoľne poskytovali pomoc každému, kto ich pomoc potreboval.

Predmetom činnosti občianskeho združenia podľa stanov združenia sú:

  • ochrana a podpora zdravia,
  • podpora vzdelávania
  • podpora športu
  • podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
  • ochrana životného prostredia
  • zachovanie kultúrnych hodnôt

 

Združenie má za cieľ dobrovoľnou aktivitou svojich členov podporovať ochranu a podporu zdravia a vzdelávania, podieľať sa organizačnou a tvorivou prácou na vzdelávacích aktivitách a projektoch, v súlade s predmetom svojej činnosti.

Občianske združenie ďakuje svojim sponzorom za pomoc určenú na podporu jeho plánovaných aktivít.  

                        S úctou,                                    

                                                                                                          Správna rada

                                                                                               Kosma, občianske združenie