Veľkosť textu

Zmena obchodného mena spoločnosti

Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4677/B si Vám touto cestou dovoľuje informovať, že ku dňu 10.8.2019 bol v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vykonaný zápis zmeny obchodného mena spoločnosti. Nové obchodné meno spoločnosti je: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.

 


Oznam pre pacientov UN - NSM, a.s. - Pracovisko Košice

NOVÝ REŽIM NÁVŠTEV PRE PACIENTOV OD 25.4.2022 
 
Od 25.4.2022 fungujeme v novom režime pre pacientov. Vstup je povolený výhradne zdravým osobám, s prekrytím horných dýchacích ciest - FFP2 a tiež na zvážení ošetrujúceho lekára, v závislosti od zdravotného stavu pacienta a epidemiologickej situácie na oddelení. 
 
Od pondelka 25.4.2022 sú povolené návštevy pacientov na lôžkových oddeleniach UN-NsM, a.s., pracovisko Košice:

Klinika gerontológie a geriatrie:

Streda                 14:00 hod. do 17:00 hod.
Sobota                14:00 hod. do 17:00 hod.
Nedeľa                14:00 hod. do 17:00 hod.

Oddelenie dlhodobo chorých:

Streda                 15:00 hod. do 17:00 hod.
Sobota                15:00 hod. do 17:00 hod.
Nedeľa                15:00 hod. do 17:00 hod.

 

Vedenie UN-NsM, a.s.

Milí pacienti,

Podľa upravenej vyhlášky platia v Univerzitnej nemocnici - Nemocnici sv. Michala nové pravidlá pre nemocnice.
V zmysle vyhlášky si nezabudnite v priestoroch nemocnice nasadiť respirátor, kdekoľvek sa v interiéri nemocnice pohybujete.
Vyhláška sa nevzťahuje len na hospitalizovaných, teda lôžkových pacientov. 
 
Vedenie UN-NsM, a.s.

Oznámenie o zmenách v Nemocnici svätého Michala, a. s.

Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4677/B si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že ku dňu 1.5.2019 bol v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vykonaný zápis zlúčenia obchodnej spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice, IČO: 36 601 578 s obchodnou spoločnosťou Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783.

Od 1.1.2019  akcionárske práva v zanikajúcej i nástupníckej spoločnosti vykonáva v mene Slovenskej republiky ten istý akcionár (Ministerstvo vnútra SR).

Zlúčenie spoločností podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov bolo jediným akcionárom schválené formou notárskej zápisnice dňa 4.4.2019.

Letecká vojenská nemocnica, a.s. bola zrušená bez likvidácie a zanikla zlúčením s Nemocnicou svätého Michala, a. s., ktorá sa stala jej právnym nástupcom a prevzala všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti.  

Zloženie štatutárneho a dozorného orgánu nástupníckej spoločnosti zostáva po zlúčení spoločností nezmenené.

Identifikačné údaje nástupníckej spoločnosti zostávajú nezmenené.

Zlúčením spoločností  dochádza k zefektívneniu činností poskytovateľa pri súčasnom personálnom obsadení s pozitívnymi dopadmi na regionálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k špecifickým skupinám pacientov ako aj vo vzťahu k širokej verejnosti.

vedenie  Nemocnice svätého Michala, a. s.

Nemocnica svätého Michala, a.s. v hodnotení spokojnosti z pohľadu pacienta v roku 2018 na 1. mieste

Pacienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a poisťovne Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. ohodnotili v roku 2018 Nemocnicu svätého Michala, a.s. ako najlepšiu všeobecnú nemocnicu. 

Pacienti hodnotili kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, prístup lekárov a sestier, úroveň ubytovania, kvalitu stravy, čistotu na oddeleniach.  

Aj touto cestou sa chceme všetkým našim pacientom poďakovať za vyjadrenie spokojnosti s našimi službami.