Oddelenie gerontológie a geriatrie – Klinika UPJŠ

Published by Nemocnica sv. Michala on


Oddelenie gerontológie a geriatrie poskytuje odbornú liečebno – preventívnu starostlivosť, diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu pacientom nad 65 rokov.
Špecializujeme sa na vekové zmeny organizmu starnúceho a starého človeka v kontexte so životným prostredím seniora a jeho sociálnym stavom.

Naše lôžkové oddelenie má 35 lôžok. Zabezpečili sme, aby mala každá izba vlastnú sprchu a sociálne zariadenie. Seniori sa tak počas hospitalizácie cítia komfortne a sú pod dohľadom kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Poskytujeme aj komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v ústavných podmienkach pri rekonvalescencii ťažkých stavov u starých ľudí vďaka novým ošetrovateľským metódam.


Oddelenie gerontológie a geriatrie – Klinika UPJŠ poskytuje:

  • hospitalizácie pacientom s prejavmi predčasného starnutiaktorí sú prevažne polymorbidní, ide prevažne o osoby s diabetes mellitus, ischemickou chorobou srdca, artériovou hypertenziou, nádorovými ochoreniami, senzorickými poruchami, po cievnych mozgových príhodách, prípadne o osoby s prejavmi Alzheimerovej choroby, presenilnou demenciou a inými ochoreniami
  • akútne hospitalizácie pacientov nad 65 rokov veku s prejavmi akútneho zhoršenia zdravotného stavu u poly- a multimorbidných pacientov (najčastejšie ide o interné ochorenia, napr. naliehavá arteriálna hypertenzia a dehydratácia starých ľudí)
  • hospitalizácie chronicky chorých s prejavmi akútne zhoršenej chronickej bolesti pohybového ústrojenstva alebo s kardiálnym zlyhaním a nutnosťou diferenciálnej diagnostiky

Príjem pacientov sa uskutočňuje prostredníctvom internej a geriatrickej ambulancie UN – NsM, a. s. pracoviska Košice.  V akútnych prípadoch sa pacienti prijímajú po rozhodnutí vedúceho lekára oddelenia, ak ide o akútnu exacerbáciu chronického ochorenia alebo akútne zhoršenie zdravotného stavu. Pacienti sa na oddelenie gerontológie a geriatrie – Kliniky UPJŠ prijímajú prevažne podľa objednania.


Tím oddelenia

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Monika Mrázková
Zástupca vedúceho lekára: MUDr. Gabriela Ivančová 
Vedúca setra: PhDr. Eva Zacharová Vojanská, dipl.s.

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok D, 2. poschodie.
Kontakt: 055/61 30 621, 055/61 30 623, 055/61 30 625, 055/61 30 626, 055/61 30 630
E-mail: geriatriake@nsmas.sk