Preventívne centrum a Pracovná zdravotná služba (PZS)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naša pracovná zdravotná služba zabezpečuje pre zamestnávateľov preventívne a ochranné opatrenia z hľadiska pracovných podmienok a zdravia zamestnancov v súlade so zákonmi: Z. č. 124/2006 Z.z., Z. č. 355/2007 Z.z. a s vyhláškou č. 292/2008 Z.z.

V ambulanciách sa staráme o vypracovávanie a prekladanie „Lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pre pracovníka/rizikového pracovníka.“ Vykonávame tiež všetky typy lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, posudzujeme zdravotnú spôsobilosť osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe. Zabezpečujeme dopravno-psychologické vyšetrenie i výkon zdravotného dohľadu na pracoviskách a vypracovanie posudkov rizika.


Tím oddelenia

Vedúci lekár PZS: MUDr. Július Doboš

Zdravotnícky personál PZS:
Lekári: MUDr. Otokár Takáč, MUDr. Anežka Hajdušeková, MUDr. Eva Nodžáková,
Sestry: dipl.s. Jana Rusnáková, Mgr. Slávka Žibritovská, Martina Urbančíková, Ing. Zuzana Tokárčiková, Mgr. Stanislava Džmúrová

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 1. poschodie.
Kontakt: 055/6130-780
Mail:  prevenciake@nsmas.sk