Preventívne centrum a Pracovná zdravotná služba (PZS)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Letecko – lekárske centrum (Aeromedical centrum)

Naše Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba zabezpečuje pre zamestnávateľov preventívne a ochranné opatrenia z hľadiska pracovných podmienok a zdravia zamestnancov v súlade so zákonmi: Z. č. 124/2006 Z.z., Z. č. 355/2007 Z.z. a s vyhláškou č. 292/2008 Z.z., pre letecký personál služby Letecko-lekárskeho centra (AeMC),  prehliadky rezortných zamestnancov MVSR, MOSR ako aj prehliadky pre širokú verejnosť podľa vlastného výberu.

Staráme sa o to, aby sme eliminovali choroby z povolania, upozorňujeme na negatívne faktory v pracovnom prostredí, či vyhodnocujeme riziká na pracovisku. Cieľom je, aby zamestnanci v pracovnom kolektíve viedli zdravú a bezpečnú prácu a mali schopnosť ekonomicky a sociálne viesť produktívny život. Zvýšenou produktivitou zamestnancov sa tak zvyšuje aj produktivita a ziskovosť firmy. Okrem toho vykonávame pravidelné lekárske prehliadky vojakov, policajtov, ale aj ďalších profesií, ktoré si vyžadujú pravidelné lekárske posudky.

V rámci nemedicínskej časti vykonávame všetky úkony vo vašej spoločnosti, ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi zamestnávateľom a pracovnou zdravotnou službou. V prvom roku spolupráce naši odborníci vykonajú vstupný hygienický audit vo všetkých priestoroch pracoviska, na základe ktorého posúdia potenciálne zdravotné riziká, ktoré môžu ovplyvniť zdravotný stav zamestnancov a následne vypracujú kategorizáciu pracovných činností, zaradia zamestnancov do rizikových prác 1-4 kategórie rizika pre jednotlivé faktory pracovného prostredia, navrhnú rozsah preventívnych prehliadok a vypracujú záverečnú správu.

V rámci medicínskej časti zabezpečujeme v ambulanciách cielené lekárske preventívne prehliadky, ktoré sú orientované na výkon konkrétnej profesie nielen pre rezortných zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť. Naši lekári vám poskytnú vstupnú prehliadku pred vstupom do zamestnania, periodickú prehliadku v súvislosti s výkonom povolania, výstupnú prehliadku, či lekársku prehliadku pri zmene pracovného zaradenia s následným vystavením „Lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.“

Na základe platného rozhodnutia MDaV SR o poverení posudzovaním zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe posudzujeme zdravotnú a psychickú spôsobilosť osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe. Zabezpečujeme dopravno-psychologické vyšetrenie.

Súčasťou Preventívneho centra a pracovnej zdravotnej služby je Letecko – lekárske centrum (Aeromedical centrum)

Súčasťou letecko-lekárskeho centra sú odborné ambulancie, ktoré sa špecializujú na oblasť vnútorného lekárstva a kardiológiu vrátane funkčnej diagnostiky. Bežne zabezpečujeme prehliadky leteckého personálu na základe „Osvedčenia spôsobilosti Dopravného úradu SR“, ale aj odborné vyšetrenia ostatných pacientov.

Vykonávame vstupné a periodické letecké lekárske prehliadky leteckého personálu a vydávame lekárske osvedčenia 1., 2. triedy a LAPL  pilotom s kvalifikáciou:

 • doprava (ATPL),
 • komerčný (CPL) a súkromný pilot lietadla (PPL),
 • pilot ľahkých lietadiel (LAPL),
 • pilot klzáka – klzák (SPL, GLD),
 • pilot balóna (BPL),
 • pilot ultraľahkého lietadla (ULL, SLZ),
 • pilot paraglidu (PK, PG, MPK, MPG),
 • závesný klzák (ZK, MZK),
 • parašutisti,
 • riadiacim letových činností (3.trieda)
 • a palubným sprievodcom (CC).

V odborných ambulanciách sú vyšetrovaní aj príslušníci silových zložiek, klienti Pracovnej zdravotnej služby a bežní pacienti podľa objednania.

Okrem preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci poskytujeme a zabezpečujeme aj vyšetrenia na vlastnú žiadosť nad rámec vyšetrení hradených z povinného zdravotného poistenia podľa vášho vlastného výberu.

Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba je veľmi dôležitou oblasťou práce a pracovného prostredia a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. Pracovnú zdravotnú službu musí zabezpečiť každý zamestnávateľ svojmu zamestnancovi.

UN – NsM, a. s. získala dňa 5.1.2009 Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPPL-11/2009-Oj oprávnenie na vykonávanie činností tímu pracovnej zdravotnej služby, so zmenami v Rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPPL/7389/2010-Oj.


Tím oddelenia

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Anežka Hajdušeková

Zdravotnícky personál PZS:
Lekári: 
vedúci lekár AeMC: MUDr.Jozef Sabo
MUDr. Otokár Takáč, MUDr. Július Doboš, MUDr. Martina Nagyová, MUDr. Helena Vargová,
Verejní zdravotníci: Mgr.Ľubomíra Sopková, Mgr. Jozef Pacák, Mgr. Veronika Saloňová
Sestry:  PhDr. Mária Gendová, Anna Orság Husťáková, Eva Kovalova,  dipl.s. Jana Rusnáková, Mgr. Slávka Žibritovská, Martina Urbančíková, Ing. Zuzana Tokárčiková, Mgr. Stanislava Džmúrová

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 1. poschodie. AeMC 7. poschodie
Kontakt PZS: 055/6130-780 Mail:  prevenciake@nsmas.sk
Kontakt AeMC: 055/6130-751 Mail: leteckelekarstvoke@nsmas.sk