Veľkosť textu

Pod označením "Zmluvy A" sa rozumejú:

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010.

Konverzný kurz = 30,1260 Sk za euro

Por. č.Kód zmluvyRok zmluvyČ. zmluvyDodávateľPredmet zmluvyDátum platnostiDátum podpisuDátum platnosti doSumaViazané financie 2010PoznámkaViazané financie 2011
1 NSM 1994 301347 O L O - odvoz a likvidácia odpadu, a.s. odvoz a zneškodnenie odpadu 14.06.1994 14.06.1994   0,00   doba neurčitá, cena podľa cenníka  
2 NSM 1995 9184 Dräger Slovensko, s.r.o. vykonávanie periodických prehliadok,údržby a opráv zdravotníckej techniky 13.02.1995 13.02.1995   89,23   doba neurčitá, suma za rok  
3 NSM 1995 01/96 Ing. Igor Mičušík revízie elektrických zariadení a bleskozvodov 22 12 1995 22 12 1995   54500,00   doba neurčitá  
4 NSM 1996 12/96 Fetok servis a údržba,preventívne prehliadky CT tomograf 18.12.1996 18.12.1996   89,23   doba neurčitá, suma za rok  
5 NSM 1996 02/96 Ing. Igor Mičušík realizácia pravidelného servisu a základnej údržby 13 02 1996 13 02 1996   146,00   doba neurčitá, suma za mesiac  
6 NSM 1997 NMO-5/2007 Temogas spol. s.r.o. Levice opravy a revízie medicinálnych plynova redukčných ventilov 20.02.1997 20.02.1997   9,60   doba neurčitá, hodinová sadzba  
7 NSM 1999 99-032 Transkontakt, s.r.o. pravidelná údržba - vyvolávací automat XP2000+laser kamera 28 06 1999 28 06 1999   496,00   doba neurčitá, suma za štvrťrok  
8 NSM 2001 310/210/2001 Slovenská legálna metrológia zmluva o dielo o uradnommerani dávok osobnych veličín 13 11 2001 13 11 2001   0,00   doba neurčitá, suma podľa cenníka  
9 NSM 2001 NMO-4/2001 VÚLM, a.s. zmluva o prevádzke neštátneho zdravotníckeho zariadenia 18 04 2001 18 04 2001   0,01   doba neurčitá, bodová sadzba  
10 NSM 2002 NMO-20/2002 Datalock, a.s. dodávka a aktualizácia systému Datalock/D 16.09.2002 16.09.2002   0,00   doba neurčitá, suma určená % podielom z cien jednotlivých modulov  
11 NSM 2002 1020182 Vaša stravovacia, spol. s.r.o. stravovacie poukážky pre zamestnancov 06 12 2002 06 12 2002   1922,00   doba neurčitá, suma za mesiac  
12 NSM 2003 NMO-27/2003 Fakultná nemocnica s poliklinikou Antolská odvoz a spalovanie nemocničného a biologického odpadu 29.01.2003 29.01.2003   0,96   doba neurčitá, suma podľa kg odpadu  
13 NSM 2003 01/2003 IMPAX Trading, spol. s.r.o. servis dialyzačných prístrojov Gambro 01.07.2003 01.07.2003   597,56   doba neurčitá, suma za rok  
14 NSM 2003 03329 Micronet, a.s. zabezpečenie nepretržitého online prístupu do sieťe internet 27.11.2003 27.11.2003   657,20   doba neurčitá, suma za mesiac  
15 NSM 2003 bez čísla Miros BB, spol. s.r.o. servis a opravy vyvolávacieho automatu 28.01.2003 28.01.2003   1055,89   doba neurčitá, suma za rok  
16 NSM 2004 1061/BA-RS/2004 ARGUSS, s.r.o. odber odpadu, úprava a zneškodnenie 21.05.2004 21.05.2004   0,00   doba neurčitá, suma podľa kg odpadu  
17 NSM 2004 709 Goro, spol. s.r.o. zabezpečovanie komponentov na čistenie vody 06.09.2004 06.09.2004   368,40   doba neurčitá, suma za rok  
18 NSM 2004 NMO-46/2004 MACH Trade, spol. s.r.o. preprava a odber olovených nikelkadmiových batérií 05.02.2004 05.02.2004   0,18   doba neurčitá, suma podľa počtu kg  
19 NSM 2004 NMO-32/2004 REMAS Servis, s.r.o. zabezpečenie zneškodnenia respektíve spracovania chemikálií a liečiv 25.11.2004 25.11.2004   0,00   doba neurčitá, suma podľa kg odpadu  
20 NSM 2004 310/90/2004/P Slovenská legálna metrológia servis dozimetrov s príslušenstvom 30.06.2004 30.06.2004   0,00   doba neurčitá, suma za mesiac  
21 NSM 2004 NMO-43/2004 WEBGLOBE, s.r.o. prevádzkovanie webstránky 02.03.2004 02.03.2004   75,30   doba neurčitá, suma za rok  
22 NSM 2004 1294/2004 Alternatívne spracovanie odpadov - ASO odber,úprava,využitie resp. zneškodnenie odpadu 22.10.2004 22.10.2004   0,00   suma podľa tabuľky, podľa druhu odpadu  
23 NSM 2005 SO51100510 A.S.A Slovensko, spol. s.r.o. zneškodnenie odpadu nebezpečných častí zariadení 30.05.2005 30.05.2005   0,00   doba neurčitá, suma podľa druhu odpadu  
24 NSM 2005 148-05/2004 Arinex projekt stavby NMO objekt interný pavilon 27 01 2005 27 01 2005   8295,20   platnosť zmluvy - po uplynutí 5 ročnej záruky od prevzatia diela, suma za projekt  
25 NSM 2005 184/2004 Eko-Salmo odber a zneškodnenie odpadu pri stavebnej činnosti 18.03.2005 18.03.2005   0,00   doba neurčitá, suma podľa druhu odpadu  
26 NSM 2005 NMO-43/2005 Pieta pohrebná služba, s.r.o. preprava mŕtvych tiel 18.05.2005 18.05.2005   44,00   doba neurčitá, suma za 1 odvoz  
27 NSM 2005 NMO-37/2005 Stuhl, s.r.o. pranie a chemické čistenie nemocničnej posteľnej a inej bielizne 31.03.2005 31.03.2005   0,74   doba neurčitá, suma za kg  
28 NSM 2006 NMO-24/2006 Fakultná nemocnica s poliklinikou BA Ružinovská zdravotná starostlivosť 17.02.2006 17.02.2006   0,02   doba neurčitá, bodová sadzba  
29 NSM 2006 NMO-81/2006 Ján Hajro - MONA zneškodnenie odpadu - roztoky 02.12.2006 02.12.2006   0,00   doba neurčitá, suma podľa druhu odpadu  
30 NSM 2007 8/2007 Komplet servis, s.r.o. zmluva o vykonaní údržby a servisu chladiaceho bloku CT 26 07 2007 26 07 2007   237,00   doba neurčitá, suma za štvrťrok  
31 NSM 2007 NMO-100/2007 Ladislav Kováč zmluva o vykonaní odborných prehliadok a skušok 13.11.2007 13.11.2007   116,18€, 83€, 285,47€   doba neurčitá, sumy za kotol, za ohrievač a kotoľnu na rok  
32 NSM 2007 1-02/2007 SERVIS R.F.M., s.r.o. servis a opravy na zariadení elektrickej požiarnej signalizacie 04 04 2007 04 04 2007   201,02 €, 502,52 €   suma za štvrťročnú a ročnú kontrolu  
33 NSM 2007 NMO-123/2007 Zoltán Szeiler - Inštalácie Servis servis a opravy tech.zariadení 13 11 2007 13 11 2007   0,00   doba neurčitá, cena podľa cenníka  
34 NSM 2008 14/2008/d BSC line, s.r.o. zmluva o dielo na vybudovanie NIS a MIS vratane integracie subsystémov / vybudovanie NIS a MIS 30.12.2008 30.12.2008   217148,3.€   do dodania všetkých subsytémov a ukončenia záručného servisu  
35 NSM 2008 NMO-114/2008 Net Support, spol. s.r.o. zmluva o údržbe výpočtovej tech. 30 09 2008 30 09 2008   66,39   doba neurčitá, suma za mesiac  
36 NSM 2008 NMO-35/2008 S&G, spol. s.r.o. rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 01 07 2008 01 07 2008   6,6€, 2,95€   doba neurčitá, cena podľa počtu stravných jednotiek  
37 NSM 2009 28/2009 AGB ekoservis, s.r.o. zmluva o likvidácii odpadu 11 06 2009 11 06 2009   0,93   doba neurčitá, stanovená cena za kg odpadu podľa druhu odpadu  
38 NSM 2009 S092500047 ASA Slovensko zmluva o zneškodnení odpadu 22 06 2009 22 06 2009   1920,00   doba neurčitá, stanovená cena za váhu odpadu podľa druhu odpadu  
39 NSM 2009 SPIN-3-2009-024 ASSECCO Solutions, a.s. zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpore 01 07 2009 01 07 2009   429,74   doba neurčitá, suma za mesiac  
40 NSM 2009 SPIN-1-2009-024 ASSECCO Solutions, a.s. licenčná zmluva 01 07 2009 01 07 2009       doba neurčitá, bezplatné užívanie  
41 NSM 2009 0105-2009/S BSC line, s.r.o. zmluva o zabezpečovaní servisných služieb 01 05 2009 01 05 2009   1821,90   doba neurčitá, suma za mesiac  
42 NSM 2009 09 K 004012/01 Doxx, stravné lístky spol. s.r.o. zmluva o hromadnom stravovaní pre zamestnancov 11 05 2009 11 05 2009   29000,00   doba neurčitá, suma za rok  
43 NSM 2009 03/2009 Komplet Servis zmluva o pravidelnom mesačnom servise tech.zariadenia magnetickej rezonancie 03.08.2009 03.08.2009   0,00      
44 NSM 2009 bez čísla Konsenzus, s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb 2.1.2009 2.1.2009 31. 12. 2010 18,00   suma za deň  
45 NSM 2009 bez čísla Letecká vojenská nemocnica, a.s. zmluva o zabezpečovaní prania prádla objednávateľovi 09 12 2009 09 12 2009   0,00   doba neurčitá, stanovená cena za ks podľa druhu prádla  
46 NSM 2009 18-2009 LT Projekt Zmluva / Vypracovanie projekt. dokumentu 26 08 2009 26 08 2009   2139620.€   po uplynutí záručnej doby - 24 mesiacov od odovzdania projektovej dokumentácie  
47 NSM 2009 NSM-112-53/2009 Medicyt s.r.o. Zmluva o spolupráci o poskytovaní cytologických a bioptických vyšetrení / zabezpečenie lab.diagnostických vyšetrení 25 09 2009 25 09 2009   0,00   doba neurčitá, suma stanovená cena za jednotlivé vyšetrenia  
48 NSM 2009 NSM-112-54/2009 MGG, spol. s.r.o. zmluva o stavebných úpravach priestorov nemocnice svätého michala, a.a. 15 09 2009 15 09 2009   90636,48.€   do zhotovenia diela  
49 NSM 2009 87/2009 Mikro-K, s.r.o. Zmluva o poskyt. Služieb / testovanie sterilizátorov 29 05 2009 29 05 2009   16,26   doba neurčitá, cena stanovená podľa druhu sterilizátora  
50 NSM 2009 18112009 Monte pbs, s.r.o. zmluva o kontrole a servise hasiacich prístrojov 18 11 2009 18 11 2009   0,00   doba neurčitá, suma podľa cenníka  
51 NSM 2009 NSM-42-11/09 MUDr. Marián Šiška Zneškodnenie odpadu 19 01 2009 19 01 2009   8,30   doba neurčitá, cena podľa druhu odpadu  
52 NSM 2009 NSM-112-55/2009 Poštová banka, a.s. Zmluva o podnikateľskom účte 03.09.2009 03.09.2009   0,00   doba neurčitá  
53   2009 NSM-112-56/2009 Poštová banka, a.s. Zmluva o termínovanom vklade 04.09.2009 04.09.2009 04 09 2010 0,00      
54   2009 NSM-112-57/2009 PR Team-b Napojenie na monit. Systém predajne Yamaha 1.4.2009 1.4.2009   500,00      
55   2009 5/2009 Rova servis, s.r.o. zmluva o vykonavaní údržby výťahov 30 04 2009 30 04 2009   195,76   doba neurčitá, suma za mesiac + cena materiálu  
56   2009 90027 Siemens, s.r.o. pozáručná udržba a servis zariadení zdravotníckej techniky 02.01.2009 02.01.2009   4441,16   doba neurčitá, suma za mesiac  
57   2009 TM-2008-NMO TatraMed, spol. s.r.o. Zmluva o poskyt. serv.služieb 16 03 2009 16 03 2009   4692,7 €/rok   doba neurčitá, suma za rok  
58   2009 P150045 Vaša stravovacia zmluva o zabezpečeni poskytovania stravovania 12 01 2009 12 01 2009 31 12 2011 0,00   suma podľa počtu odobratých stravných lístkov na základe samostatných objednávok  
59   2009 NSM-112-60/2009 Poštová banka zriadenie a vedenie podnikatelského podúčtu 03 09 2009 03 09 2009   0,00   doba neurčitá  
60   2010 NSM-07/2010 ALKA, s.r.o. Zmluva na pranie a čistenie prádla 21 11 2009 21 11 2009 31 12 2010 0,53   stanovená cena za ks podľa druhu prádla  
61   2010 411010153 Allianz, a.s. Poistná zmluva/poistenie zodpovednosti za škodu 19 05 2010 19 05 2010   6 500 €   doba neurčitá, suma za rok  
62   2010 NSM-4-80/2010 ANSA, spol. s.r.o. zmluva o komplexnom vykonávaní BOZP 25 02 2010 25 02 2010   892,50   doba neurčitá, suma za mesiac  
63   2010 11022010/t BSC line, s.r.o. Zmluva o dielo / dodávka zobrazovacích jednotiek 29 03 2010 29 03 2010   34 456,50 €   platnosť zmluvy - 24 mesiacov po prevzatí  
64   2010 12022010/t BSC line, s.r.o. Zmluva o dielo / dodávka vyvolávacieho systému 29 03 2010 29 03 2010   23 444,43 €   platnosť zmluvy - 24 mesiacov po prevzatí  
65   2010 22-04.2010/D BSC line, s.r.o. Dodávka serverov a koncových staníc 22.04.2010 22.04.2010   64 082,00 €   platnosť zmluvy - 24 mesiacov po prevzatí  
66   2010 DBA/ZM/09/01/012 Dalkia, a.s. zmluva o správe technických zariadení 01 01 2010 01 01 2010   2366,60   doba neurčitá, suma za mesiac  
67   2010 20100503 Doktorseyes SK, s.r.o. kúpna zmluva / kúpa stomatologického kresla 17 05 2010 17 05 2010   28699.€   platnosť zmluvy - 24 mesiacov po prevzatí  
68   2010 2005015 E- BA tpz, spol. s.r.o. kúpna zmluva / dodávka operačného stolu 12 07 2010 12 07 2010 12 07 2012 0,00   nesúhlas  
69   2010 2005016 E- BA tpz, spol. s.r.o. kúpna zmluva / dodávka extenčného zariadenia 12 07 2010 12 07 2010 12 07 2012 0,00   nesúhlas  
70   2010 2005013 E- BA tpz, spol. s.r.o. kúpna zmluva / dodávka systému na separáciu tkanív a ciev 12 07 2010 12 07 2010 12 07 2012 0,00   nesúhlas  
71   2010 905-19541-11 Generali Slovensko, a.s. poistná zmluva - poistenie za škodu 17 05 2010 17 05 2010   6924,00   doba neurčitá, suma za rok  
72   2010 5720016205 Generali Slovensko, a.s. poistná zmluva - sklad 13 05 2010 13 05 2010   53,00   doba neurčitá, suma za rok  
73   2010 905-03738-98 Generali Slovensko, a.s. poistná zmluva - motorové vozidlá 22 01 2010 22 01 2010   0,00   doba neurčitá, suma podľa druhu vozidla /v prílohe/  
74   2010 NSM-23-3/2010 HM Doc, s.r.o. zmluva o poskytovani služieb /neodkladná zdrav.starostlivosť 02 01 2010 02 01 2010 31 12 2010 18,00   suma za deň  
75   2010 131/2010/ZODH/ZA HOUR, a.s. zmluva o dielo - PAM modul 16 06 2010 16 06 2010   3 506.€   doba neurčitá  
76   2010 1/2010ZoS Medirex, a.s. zmluva o spolupráci / zabezpečenie laboratornej diagnostiky 29 01 2010 29 01 2010   0,01   doba neurčitá, bodová sadzba  
77   2010 07/2010 Modrá planéta,spol. s.r.o. zmluva o dielo /zneškodnenie odpadu 17 05 2010 17 05 2010   1,00   do vykonania predmetu zmluvy, cena za kg podľa druhu odpadu  
78   2010 NSM-4-83/2010 Pharm INFO, spol. s.r.o. licenčná zmluva o používani produktu ADCnet 12 01 2010 12 01 2010   0,00   doba neurčitá, bezodplatne  
79   2010 NSM-4-82/2010 Prima-MED, s.r.o. zmluva o poskytovaní zdravotných služieb 04 01 2010 04 01 2010 31 12 2010 18,00   suma za deň  
80   2010 NMO-35/2008 S&G, spol. s.r.o. zmluva o dodaní stravy pre pacientov ,pre zamestnancov a iné osoby (čiastková dohoda) 07 06 2010 07 06 2010   6,608€, 2,955€   doba neurčitá, celodenná stravná jednotka a cena obeda  
81   2010 NSM-4-84/2010 Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti / zabezpečenie spolupráce nemocnice 26 07 2010 26 07 2010   0,00   doba neurčitá, podľa preukázateľných nákladov  
82   2010 129/2010 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Zmluva o poskytovaní služby chladenia mŕtvych tiel / zabezpečenie chladenie mŕtvych tiel 30 04 2010 30 04 2010   0,17   doba neurčitá, suma za každú začatú hodinu  
83   2010 18/2010 Boržík & partners, s.r.o. overenie správnosti,úplnosti a preukázatelnosti účtovníctva a riadnej účtovnej uzávierky 30.6.2010 30.6.2010   8000,00      
84   2008 2008 Práčovňa Kostovčík zmluva o poskytovaní prania prádla v určitom termíne 2008 2008   0,45   cena podľa cenovej ponuky (príloha)  
85   2010 2010 Práčovňa Kostovčík Pranie prádla 1.1.2010 1.1.2010   0,45   cena podľa cenovej ponuky (príloha)  
86   2008   Primanet Wi-Fi 2008 2008   9490,00      
87   2010 NSM-4-85/2010 SAKU spol.s.r.o. vykonanie kontroly protipožiarnej bezpečnosti 2010 2010   2018,71      
88   2010 NSM-4-86/2010 ToiToi & Dixy s.r.o. Zmluva o prenájme mobilného oplotenia 2010 2010   569,40€ + 85 €   suma za mesiac