Veľkosť textu

Žiadosť o poskytnutie informácií upravuje zákon č. 211/2000

       Žiadosť o  poskytnutie informácií upravuje zákon č. 211/2000 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ)

       Žiadosť v zmysle vyššie uvedeného zákona je možné podať:  

 • písomne

       poštou na adresu:      Nemocnica svätého Michala, a.s., Satinského 1, 811 08 Bratislava                                        

 • osobne v podateľni Nemocnica svätého Michala, a.s., Satinského 1, 811 08 Bratislava - 5. poschodie   (v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 14.00 h);

       Za písomnú žiadosť sa považuje žiadosť doručená v tlačenej forme poštou, osobným doručením, faxom alebo žiadosť doručená elektronickou poštou. (VZOR ŽIADOSTI)

 •  ústne
 •  telefonicky na č. 02/3261 - 6013 (v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 14.00 h);

       Za ústnu žiadosť sa považuje žiadosť podaná osobne alebo telefonicky. Z takto podanej žiadosti sa vyhotovuje záznam. (VZOR ZÁZNAMU)

       Žiadosť o sprístupnenie informácií musí mať predpísané náležitosti stanovené Zákonom, a to:

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • kto ju podáva - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu na doručovanie alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

       V prípade podania neúplnej žiadosti povinná osoba vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní Zákonom stanovené náležitosti, informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť.

       Informácie povinná osoba sprístupní:

 • ústne, nahliadnutím do spisu (vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, vždy po vopred dohodnutom termíne sprístupnenia spisu)
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
 • telefonicky,
 • faxom,
 • poštou, alebo
 • elektronickou poštou.

       Žiadosť musí byť  vybavená v  termíne v súlade so zákonom. V prípade, že povinná osoba  nemá požadované informácie k  dispozícii, postúpi  žiadosť povinnej osobe, ktorá disponuje požadovanými informáciami, alebo žiadosť odmietne Rozhodnutím. Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

       Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií je možné podať rozklad/odvolanie v lehote v súlade so zákonom na adresu Nemocnica svätého Michala, a.s., Satinského 1, 811 08 Bratislava. Rozklad musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, dátum podania a odmietnutia žiadosti a informácie o tom, z čoho je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ dožaduje a podpis žiadateľa. Ak rozklad/odvolanie neobsahuje tieto informácie, Nemocnica svätého Michala, a.s. rozklad odloží. Ak povinná osoba nevyhovie odvolaniu žiadateľa do 15 dní od doručenia odvolania, predloží odvolanie spolu so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu. Odvolacím orgánom je podľa § 58 ods. 2 Správneho poriadku príslušný orgán, ktorý povinnú osobu založil. Odvolací orgán rozhodne do 16 pracovných odo dňa doručenia rozkladu/odvolania.  

Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa   zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   (SADZOBNÍK ÚHRAD)

Od úhrady poplatkov za poskytnutie informácií v zmysle uvedeného zákona sú oslobodené osoby so zmyslovým postihnutím a s problémami komunikácie (nevidiaci a slabozrakí, nepočujúci a nedoslýchaví), po preukázaní sa preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím.