Veľkosť textu

Nemocnica svätého Michala, a.s., so sídlom Satinského I. 7770/1, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4677/B (ďalej len „Nemocnica svätého Michala“)

 vyhlasuje výberové konanie

 na podanie najvhodnejšieho návrhu na predmet výberového konania „Výber  nehnuteľnosti za účelom rozšírenia pracovísk Nemocnice svätého Michala“.

 S cieľom skvalitňovania služieb pri poskytovaní špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť, ako aj pre osoby určené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a orgány a organizácie v jeho pôsobnosti a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Nemocnica svätého Michala plánuje rozšíriť svoje pracoviská formou kúpy nehnuteľnosti v blízkom okolí existujúceho areálu Nemocnice svätého Michala.

 Základné podmienky a vlastnosti ponuky pre účasť vo výberovom konaní:

  • Označenie uchádzača (vlastník nehnuteľnosti / developer)
  • Existujúca budova alebo projekt s platným územným rozhodnutím a vydaným platným stavebným povolením;
  • Umiestnenie nehnuteľnosti v katastrálnom území Staré Mesto, obec: Bratislava – m.č. Staré Mesto, Okres: Bratislava, maximálna vzdialenosť od hranice existujúceho areálu Nemocnice svätého Michala je 200 metrov;
  • Celková výmera pozemku je minimálne 1000 m2;
  • Možnosť parkovania;
  • V prípade existujúcej budovy stručný popis vyhotovenia budovy, pôdorysy jednotlivých podlaží, špecifikácia celkovej podlahovej plochy priestorov budovy;
  • V prípade projektu realizačný zámer a kópie jednotlivých rozhodnutí a povolení.

 Záujem o účasť vo výberovom konaní uchádzač vyjadrí doručením písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania Nemocnici svätého Michala v termíne najneskôr do 30.11.2017, a to buď elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo v listinnej podobe na adresu Nemocnice svätého Michala, pričom uchádzač uvedie na obálke: „Žiadosť o zaradenie do výberového konania“.

 Po uplynutí lehoty na zaslanie žiadosti o zaradenie do výberového konania Nemocnica svätého Michala vyhodnotí doručené žiadosti, či spĺňajú stanovené podmienky. Nemocnica svätého Michala pozve do ďalšieho kola výberového konania len uchádzačov, ktorí splnili podmienky.

 Nemocnica svätého Michala, a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, rovnako aj odmietnuť ponuky doručené po lehote alebo odmietnuť ponuky, ktoré nebudú vypracované podľa požiadaviek na predloženie ponuky resp. nekompletné ponuky, formou vrátenia späť, tomu, kto ich predložil, bez hodnotenia.

 Toto výberové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ani obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Bližšie podrobnosti o vyhlásení výberového konania zabezpečuje Ing. Pavol Stračiak, MHA tel. 0905 821 998, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .