Veľkosť textu
Dotazník spokojnosti ambulantných pacientov

Nemocnica svätého Michala, a.s.

Cintorínska 16, 811 08 Bratislava

IČO: 44 570 783, DIČ: 2022738586, IČ DPH: SK 2022738586

Vážená pani/ Vážený pán,
za účelom skvalitnenia nami poskytovaných služieb si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka spokojnosti. Získané údaje z dotazníka sú anonymné a budú použité výhradne na účely prieskumu. Informácie o Vašich požiadavkách, návrhoch a podnetoch budú použité na skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a na odstránenie zistených nedostatkov.
Pohlavie
Vek
1. Aký druh ambulancie ste navštívili?
2. Vyznačte čakaciu dobu na vyšetrenie
3. V prípade že ste bol objednaný/á na vyšetrenie, bol dodržaný termín objednania?
4. Ako ste bol spokojný/á s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?
5. Ako ste spokojný/á s komunikáciou personálu pri ošetrení (ochota, zdvorilosť, ústretovosť)?
6. Ako ste spokojný/á s čistotou a hygienou zariadenia?
7. Vyznačte dôvod, pre ktorý by ste našu nemocnicu odporučili svojim blízkym
8. V porovnaní s tými istými službami dostupnými na trhu, nami poskytované služby sú
Vaše odporúčania a návrhy na zlepšenie: