Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba – nemedicínska časť

Published by Nemocnica sv. Michala on


Nemedicínsku časť oddelenia tvorí Pracovná zdravotná služba (PZS).

UN – NsM, a. s. získala dňa 5.1.2009 Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPPL-11/2009-Oj oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby, so zmenou oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby v Rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPPL/6721/21395/2018 zo dňa 12.09.2018, kde vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby a jej garantom je od 01.09.2018 MUDr. Peter Novák.

Výkon pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PZS“) začína uzatvorením zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a PZS. PZS vykonáva pravidelný dohľad nad pracovnými podmienkami a dohľad nad zdravím zamestnancov. Prvým krokom spolupráce je vykonanie hygienickej obhliadky pracovného prostredia verejnými zdravotníkmi, ktorej záverom bude vypracovanie protokolu z obhliadky. Súčasťou protokolu je zhodnotenie zdravotných rizík na pracovisku, identifikácia faktorov práce, návrh na zaradenie do kategórie prác a návrh opatrení na zlepšenie podmienok na pracovisku.

V rámci Pracovnej zdravotnej služby zabezpečujeme a ponúkame aj nasledovné činnosti:

  • vypracovanie prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, návrhov na zaradenie/ vyradenie do/z kategórie prác, iná dokumentácia,
  • orientačné merania faktorov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie, vlhkosť a pod.),
  • definovanie rozsahu preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
  • poradenstvo v oblasti PZS.


Tím oddelenia

Verejní zdravotníci: mjr.Mgr. Jana Semanová, mjr.Mgr. Zuzana Šúleková, Mgr. Zuzana Pijáková.

Kontakt

Nájdete nás: v budove Centra špecializovanej zdravotnej starostlivosti, Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 3. poschodie.
Kontakt: 02/3261 4099, 02/3261 4098
Email: pzshygiena@nsmas.sk