Všeobecná ambulancia – MUDr. Katarína Helienková

Published by Nemocnica sv. Michala on

Vážení pacienti,
v súčinnosti s ukončením pracovného pomeru všeobecného lekára, MUDr. Kataríny Helienkovej v Univerzitnej nemocnici – Nemocnici svätého Michala, a. s. (UN – NsM, a.s.) k 31.08.2022 vás informujeme, že z dôvodu prekročenia únosného pracovného zaťaženia, nemocnica nie je schopná ďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom predmetnej ambulancie. Vzhľadom na uvedené s poukazom na ustanovenie § 12 ods. (2) písm. a) zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť UN – NsM, a. s. ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odstupuje od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorú pacienti ambulancie s UN – NsM, a. s. uzavreli.
Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ku ktorému podľa Bratislavským samosprávnym krajom určeného zdravotného obvodu patríte a ktorý Vám nemôže v zmysle zákona odmietnuť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nájdete na stránke www.e-vuc.sk.
Touto cestou Vám zároveň oznamujeme, že žiadosť o odovzdanie zdravotnej dokumentácie je oprávnený zaslať iba nový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorému ju doručíme do siedmich kalendárnych dní od vyžiadania. Zdravotnú dokumentáciu nie je možné v zmysle zákona odovzdať priamo Vám ako pacientovi.
V prípade, ak ste osobou, ktorej určil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti služobný úrad, prípadne služobný orgán, toto odstúpenie sa na Vás nevzťahuje.

Ďakujeme za prejavenú dôveru
UN – NsM, a.s.