Ambulancia všeobecného lekárstva – MUDr. Jozef Vrúbeľ (KR PZ Žilina)

Published by Nemocnica sv. Michala on


V ambulancii všeobecného lekárstva sa zaoberáme diagnostikou, včasnou liečbou, ale aj prevenciou (primárnou, sekundárnou a terciárnou). Medzi ďalšie činnosti patrí základná posudková činnosť a edukácia pacientov.

Medzi najčastejšie vyšetrenia patrí anamnéza pacientov, klinické vyšetrenia, odbery na laboratórne spracovanie (biochemické, mikrobiologické), vyšetrenie moču a sedimentácie, okultné krvácanie, drobné ošetrenia či EKG. S pacientami komunikujeme aj telefonicky.

Naši odborníci vykonávajú nielen aktuálnu a udržiavaciu liečbu, ale aj špecifickú zdravotnú starostlivosť, medzi ktoré patria:

 • vyšetrenie pred príjmom do policajného zboru „Lekárske vysvedčenia“,
 • vystavenie dokladov o dočasnej pracovnej neschopnosti, o jej trvaní,
 • podklady pre posudkovú komisiu odboru sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne a MV SR pred prieskumom zdravotného stavu,
 • bodové ohodnotenie úrazov, dotazníky pre komerčné poisťovne a pred psychologickým vyšetrením,
 • vyšetrenia príslušníkov MV SR zaradených do kategórie zdravotného rizika 3 a 4 v špecializačnom odbore Služby zdravia pri práci v rámci činnosti Pracovnej zdravotnej služby,
 • spirometrické a EKG vyšetrenie aj pre samoplatcov.

Vykonávame aj vyhodnotenie posudkov:

 • o vykonaní preventívnej prehliadky v rámci špecifickej zdravotnej starostlivosti,
 • o spôsobilosti na prácu,
 • o spôsobilosti nastúpiť na kúpeľnú liečbu,
 • o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
 • držania zbrane,
 • na špeciálne kurzy,
 • spracovanie návrhov na kúpeľnú liečbu a preventívnu zdravotnú rehabilitáciu, spracovanie návrhu pred rekondičným pohybom.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Jozef Vrúbeľ
Sestra: Katarína Šenkárová

Kontakt

Nájdete nás: dislokované pracovisko pri KR PZ, Kuzmányho 26, 010 00 Žilina, prízemie, č.dverí 12
Kontakt: 0961 406-060